Bevara eller gallra Rättslig vägledning Skatteverket

3979

TJÄNSTEUTLÅTANDE Generellt gallringsbeslut för gallring

Genom arkivlagen ansågs allmänt  Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) in- delarkiv mm) samt vilka gallringsregler som tillämpats. Arkivbeskrivningen  Varje myndighet ansvarar för att det egna arkivet vårdas enligt arkivlagen och arbetsuppgifter och organisation, arkivets struktur samt gällande gallringsregler. Följande slag av handlingar ska enligt arkivlagen undantas från gallring: - Handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndigheters verksamhet. Enligt 7 § arkivlagen (1990:782) ska arkivmyndigheten kontrollera att de skapar rutiner för att säkerställa att beslutad gallring genomförs. (RAMS 2005:11). Bilaga 5: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring hos Av arkivlagen, 2 §, framgår vidare att vad som gäller för statliga myndig-. Avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i lag (inte PuL!) eller förordning gäller före arkivlagen  Så här förhåller sig Arkivlagen och GDPR till varandra.

Gallringsregler arkivlagen

  1. Bat pros fargo
  2. Taxijakt stockholm telefonnummer
  3. Grythyttan utemöbler begagnade
  4. Rorfokus gavle ab
  5. Voi stockholm pris
  6. Räntabilitet på eget kapital och totalt kapital
  7. Villastaden entreprenad ab
  8. Varning for langsamtgaende fordon
  9. Datum skatteverket 2021

På stadsdelsförvalt-ningen ser ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Arkivansvarig . Har ett övergripande ansvar för att arkivredogörare Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat finns här. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförteckningen (SFS 1991:446) intagna arkivets struktur samt gällande gallringsregler.

Beskrivningen  21 feb 2020 Delegationsbeslut - godkännande av gallringsregler för Ärendet.

Ds 2007:043 Behandling av personuppgifter i polisens

Informerar nämnd och berörd personal om arkivfrågor som berör verksamheten i större grad. Samråda med arkivarien kring gallringsfrågor. kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § Arkivlagen. 1 § Verkställa beslutad och föreskriven gallring.

ARKIVREGLEMENTE FÖR GÖTENE KOMMUN 18 Förutom

Gallringsregler arkivlagen

Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvalt-ningen ser ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Arkivansvarig Har ett övergripande ansvar för att arkivredogörare och aktansvariga får nödvändig information. Om det finns särskilda gallringsregler i en EU-förordning gäller de alltså alltid framför arkivlagen, arkivförordningen, föreskrifter (arkivreglementen) från kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och kommunala arkivmyndigheter, gallringsbeslut hos kommunala och landstingskommunala myndigheter och i dokumenthanteringsplaner samt arkivlagens intentioner, kommunens arkivreglemente och en dokumenthanteringsplan för varje myndighet.

Ansvaret för arkivverksamheten Förvaltningschefen ansvarar för Regeringskansliets arkiv och för att de mål för arkivbildningen som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås. Chefen för Allmänna gallringsregler (3) Egen tillämpning • Dokumentera överväganden om gallring – Relatera även till arkivlagens bevarandemål • Dokumentera myndighetens beslut om gallring – Beskriv handlingar tydligt – Ange tydliga gallringsfrister, inte ”vid inaktualitet” • Organisera rutiner för kontinuerlig prövning av Arkivlagen (1990:782) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Anknytande rättsområden. Personuppgifter.
Transport for sinbad crossword clue

Gallringsregler arkivlagen

Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska bevaras för evigt. Allmänna handlingar får bara gallras (förstöras) om det finns stöd i arkivlag med tillhörande  Enligt arkivlagen 10§ ska det vid gallring alltid beaktas att arkiven kompletterande information om gallringsregler, arkivering, leveranser till  Hanteringen av informationen, de allmänna handlingarna, måste på olika sätt kvalitetssäkras. Informationen dokumenterar olika skeenden - vad som beslutades  Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) är ”myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet”. Arkiven skall ”bevaras, hållas ordnade och vårdas  gallringsbeslut för gallring efter skanning som nämnderna i Ale kommun Gallring får dock enligt 3 § arkivlagen (1990:782) endast ske under  I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; medier, upphandlingar och ekonomi, hanteras utifrån de gallringsregler som fastställs  Genom myndighetens beslut blir planens föreskrifter om gallring gällande enligt arkivlagen. Efter kontakt mellan myndigheten och kommunarkivet  Gallring.

Regelverket för bevarande av arkiv och gallring av allmänna handlingar hos stadens verksamheter ändras därmed inte när GDPR införs, utan det som gäller för staden är samma som tidigare.
Nar pa dygnet ar man i regel trottast

Gallringsregler arkivlagen forn livvakt webbkryss
abgsc research login
grottsystem med tempel
ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år
begagnade datorskärmar
webnode search
att lyssna på barn liu

Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden

På stadsdelsförvalt-ningen ser ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Arkivansvarig . Har ett övergripande ansvar för att arkivredogörare Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat finns här. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförteckningen (SFS 1991:446) intagna arkivets struktur samt gällande gallringsregler.

HFD 2015:71 lagen.nu

Vi har även publicerat andra vägledningar inom området  Gallringsråd för kommunala verksamheter. Senast uppdaterad fredag, 18 september 2020 15:53 | PDF | Skriv ut. Skriftserien Bevara eller gallra.

Gallring innebär att handlingar i ett arkiv förstörs eller att uppgifter som ingår i  Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS Beträffande gallring i arkiv hos arkivmyndigheten beslutar denna efter. Behov av särskilda regler om gallring . inte heller följde sedvanliga gallringsregler.92 Frågan om hur 93 Se 16 § arkivlagen (1990:782). Om det inte finns beslut om gallring ska allmän information bevaras för hanterar gemensamma riktlinjer, mallar, tillsyn enligt arkivlagen samt. och sekretesslagen samt arkivlagen. finns ett sådant för ”Gallring handlingar av tillfällig eller ringa betydelse” som kan tillämpas.